Algemene voorwaarden

Van toepassing bij de werving, selectie en de terbeschikkingstelling van personeel door Nick Bruls Personeelsdiensten BV

De Algemene Voorwaarden van Nick Bruls Personeelsdiensten B.V. (hierna: NB Personeelsdiensten) zijn van toepassing op de werving, de selectie en de terbeschikkingstelling van personeel door NB Personeelsdiensten en eventuele dochterondernemingen.

Deel 1: Reikwijdte en definities

Artikel 1: Reikwijdte

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen NB Personeelsdiensten en Opdrachtgever, voor zover de aard en inhoud zich niet verzet tegen toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Algemene voorwaarden of voorwaarden van andere aard gehanteerd door Opdrachtgever worden nadrukkelijk afgewezen door NB Personeelsdiensten.
 3. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door NB Personeelsdiensten.

Artikel 2: Definities

 • Opdracht = Een overeenkomst gesloten tussen NB Personeelsdiensten en Opdrachtgever strekkende tot de werving en selectie van werknemers, uitzending van werknemers, detachering van werknemers en/of
  werkzaamheden van andere aard waarbij NB Personeelsdiensten een prestatie toezegt.
 • Opdrachtgever = De partij die personeel inleent bij NB Personeelsdiensten dan wel de partij die een door NB Personeelsdiensten ter beschikking gestelde werknemer in dienst neemt.

Deel 2: De Opdracht

Artikel 3: Aard en duur van de Opdracht

 1. De Opdracht wordt altijd schriftelijk aangegaan, hetzij door ondertekening door partijen van de overeenkomst dan wel door een schriftelijk opdrachtbevestiging aangeleverd door NB Personeelsdiensten.
 2. De duur van de Opdracht staat altijd in de opdrachtbevestiging vermeld. De Opdracht kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden aangegaan.

Artikel 4: Opzegging van de Opdracht

 1. Indien de Opdracht voor onbepaalde tijd overeen is gekomen, kan deze door zowel Opdrachtgever als NB Personeelsdiensten tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen. Indien de Opdracht langer dan achttien maanden heeft voortgeduurd kan deze worden opgezegd met een opzegtermijn van vijfenveertig kalenderdagen.
 2. Indien de Opdracht voor bepaalde tijd overeen is gekomen, kan deze tussentijds niet worden opgezegd. Tussentijdse opzegging kan echter wel, in afwijking van deze algemene voorwaarden, schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 3. Onmiddellijke opzegging, zonder inachtneming van enig opzegtermijn, door partijen is mogelijk indien:
 • de andere partij in verzuim treedt en de toerekenbare tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt;
 • de andere partij geliquideerd is dan wel in staat van faillissement verkeert of hiertoe een verzoek is gedaan; of
 • de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.

De partij die op grond van dit artikellid onmiddellijk opzegt is niet schadeplichtig voor eventuele schade die voortvloeit uit de opzegging. Alle vorderingen van NB Personeelsdiensten op Opdrachtgever worden na onmiddellijke opzegging onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Voorzetting van de Opdracht

 1. Indien de Opdracht een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft, zal Opdrachtgever uiterlijk vier weken voordat de Opdracht van rechtswege eindigt
  aan NB Personeelsdiensten mededelen of, voor welke duur en onder welke voorwaarden hij de Opdracht wenst voort te zetten.
 2. Indien de Opdracht een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft deelt Opdrachtgever, uiterlijk vijf werkdagen nadat NB Personeelsdiensten hier schriftelijk om heeft gevraagd, mede of, voor welke duur en onder welke voorwaarden hij de Opdracht wenst voort te zetten.

Artikel 6: Verplichtingen van partijen voortvloeiend uit de Opdracht

 1. NB Personeelsdiensten is op grond van de Opdracht gehouden zich in te spannen tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht. Bij uitvoering van de werkzaamheden zal NB Personeelsdiensten de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen.
 2. Opdrachtgever verstrekt aan NB Personeelsdiensten alle benodigde informatie en medewerking die vereist is om aan lid 1 van dit artikel te voldoen.
 3. De informatie die NB Personeelsdiensten aan Opdrachtgever verstrekt zijn enkel bedoeld ter informatie voor Opdrachtgever. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan in deze algemene voorwaarden bepaald.

Artikel 7: Werving en selectie

 1. Een opdracht tot werving en selectie eindigt van rechtswege op het moment dat de Opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met de kandidaat. Het is uiteindelijk de Opdrachtgever en kandidaat die beslissen of en onder welke voorwaarden zij een arbeidsverhouding met elkaar willen aangaan. Op dat moment is Opdrachtgever het in de opdrachtbevestiging vermelde tarief aan NB Personeelsdiensten verschuldigd. Voor een opdracht tot werving en selectie is Opdrachtgever een vooraf overeengekomen tarief verschuldigd aan NB Personeelsdiensten. Indien er op voorhand door Opdrachtgever en NB Personeelsdiensten geen tarief overeen is gekomen, dan bedraagt het tarief 25% van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantiebijslag. Indien aan NB Personeelsdiensten geen jaarsalaris is doorgegeven, zal NB Personeelsdiensten een arbeidsmarkt-conform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij NB Personeelsdiensten bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.
 2. Het tarief is verschuldigd op het moment dat de door NB Personeelsdiensten voorgestelde kandidaat een arbeidsverhouding met Opdrachtgever aangaat. Het tarief is eveneens verschuldigd wanneer de kandidaat in eerste instantie door Opdrachtgever wordt afgewezen, maar binnen zes maanden na de afwijzing alsnog wordt aangenomen.
 3. Het tarief is inclusief de kosten van de door NB Personeelsdiensten gebruikelijk ingezette wervingsmiddelen en -activiteiten. Niet in het tarief opgenomen zijn de kosten verbonden aan aanvullende – in overleg met Opdrachtgever – toegepaste wervingsmiddelen of -activiteiten door de kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst door NB Personeelsdiensten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8: Terbeschikkingstelling

 1. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de uitzendkracht met zijn werkzaamheden begint. Het einde van de Opdracht resulteert
  in een einde van de terbeschikkingstelling.
 2. Van beëindiging van de Opdracht is sprake wanneer NB Personeelsdiensten een verzoek bij Opdrachtgever indient om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig eindigt. Opdrachtgever zal op het eerste verzoek schriftelijk bevestigen of hij de Opdracht en terbeschikkingstelling wenst op te beëindigen
 3. Indien er tussen de uitzendkracht en NB Personeelsdiensten een uitzendbeding van kracht is, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op het moment dat de uitzendkracht aangeeft niet in staat te zijn om de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan NB Personeelsdiensten bevestigen.
 4. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, indien NB Personeelsdiensten de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, omdat de uitzendovereenkomst tussen NB Personeelsdiensten en de uitzendkracht rechtsgeldig is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. NB Personeelsdiensten is niet gehouden om ten behoeve van de Opdrachtgever een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan.
 5. NB Personeelsdiensten zal zich inspannen om de uitzendkracht
  tijdig en overeenkomstig de Opdracht ter beschikking te stellen. NB Personeelsdiensten is nimmer toerekenbaar tekortgeschoten jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot enige schadevergoeding, wanneer NB Personeelsdiensten de uitzendkracht om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kan stellen.

Artikel 9: Vervanging en beschikbaarheid

 1. NB Personeelsdiensten kan een uitzendkracht aan meerdere opdrachtgevers tegelijk ter beschikking stellen.
 2. NB Personeelsdiensten zal zich inspannen om gedurende de Opdracht zoveel mogelijk dezelfde uitzendkracht ter beschikking te stellen. Echter behoudt NB Personeelsdiensten het recht om een vervangende uitzendkracht aan te bieden, indien dit door NB Personeelsdiensten nodig wordt geacht met het oog op haar eigen bedrijfsbeleid.
 3. Indien een uitzendkracht langdurig arbeidsongeschikt raakt en NB Personeelsdiensten hierdoor het dienstverband met de uitzendkracht beëindigt, zal NB Personeelsdiensten zich op verzoek van Opdrachtgever inspannen om een vervangende uitzendkracht ter beschikking te stellen. Het tarief van deze vervangende uitzendkracht dient nader tussen NB Personeelsdiensten en Opdrachtgever overeen te worden gekomen.

Artikel 10: Arbeidsduur en arbeidstijden uitzendkrachten

 1. Tussen Opdrachtgever en NB Personeelsdiensten worden afspraken gemaakt omtrent de arbeidsduur en arbeidstijden van de uitzendkrachten. De arbeids- en rusttijden van de uitzendkrachten zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in dat de rust- en arbeidstijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten en ziet er tevens op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.
 2. Opdrachtgever zal de uitzendkracht te werk stellen voor de volledige met NB Personeelsdiensten overeengekomen arbeidsduur. Heeft Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de uitzendkracht of kan hij de uitzendkracht niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de Opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of – bij gebreke van een duidelijke afspraak - de gebruikelijke arbeidsduur.
 3. De vakantie en het verlof van de uitzendkracht wordt in overleg tussen de uitzendkracht en Opdrachtgever vastgesteld. Opdrachtgever zal de uitzendkracht in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet, toepasselijke cao’s en de voor de uitzendkracht geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
 4. Opdrachtgever stelt de uitzendkracht in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO aangeboden scholing te genieten. Indien de uitzendkracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de Opdracht of scholing volgt op verzoek van de opdrachtgever, zullen de uren die de uitzendkracht aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met Opdrachtgever door NB Personeelsdiensten vastgesteld.
 5. Opdrachtgever stelt de uitzendkracht in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de uitzendkracht hier aanspraak op kan maken ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de uitzendkracht recht heeft op loon over de uren besteed aan dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 11: Functie en beloning uitzendkrachten

 1. De beloning van de uitzendkracht, opgebouwd het loon en eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld op basis van de door Opdrachtgever aan NB Personeelsdiensten verstrekte functieomschrijving en -eisen. Daarbij wordt de toepasselijke CAO, de wet- en regelgeving en de eventueel voor de uitzendkracht geldende arbeidsvoorwaardenregeling in acht genomen.
 2. Op grond van de CAO is NB Personeelsdiensten verplicht om voor iedere uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen, tenzij – en zolang – de uitzendkracht behoort tot een uitzonderingsgroep en NB Personeelsdiensten voor deze uitzendkracht de ABU beloning toepast.
 3. Uren, gedurende welke de uitzendkracht in het kader van de
  Opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of – anders dan in het kader van woon-/werkverkeer – dient te reizen, worden aan de uitzendkracht vergoed op basis van de hiervoor bij Opdrachtgever geldende regelingen en aan de Opdrachtgever doorberekend.
 4. Teneinde NB Personeelsdiensten in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig voor aanvang van de Opdracht en voorts op eerste verzoek van NB Personeelsdiensten alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, salaris en kostenvergoedingen en de overige componenten van de inlenersbeloning of de beloningsregeling voor uitzendkracht in de bouw. Opdrachtgever stelt NB Personeelsdiensten tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op
  deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de uitzendkracht.
 5. Indien op enig moment blijkt dat de door Opdrachtgever aan NB Personeelsdiensten verstrekte informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan NB Personeelsdiensten alsnog juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert NB Personeelsdiensten de beloning van de uitzendkracht én het tarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat NB Personeelsdiensten de gecorrigeerde beloning aan de uitzendkracht is verschuldigd.

NB Personeelsdiensten draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de uitzendkracht en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. Opdrachtgever zal zonder toestemming van NB Personeelsdiensten geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de uitzendkracht. Indien Opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de uitzendkracht, draagt Opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. Opdrachtgever vergoedt aan NB Personeelsdiensten alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart NB Personeelsdiensten tegen aanspraken van de uitzendkracht of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

Artikel 12: Leiding en toezicht uitzendkrachten

 1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen vaste personeel gehouden is. Opdrachtgever dient NB Personeelsdiensten periodiek en ieder geval op eerste verzoek van NB Personeelsdiensten te informeren over het functioneren en welzijn van de uitzendkracht(en). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door Opdrachtgever aan NB Personeelsdiensten gemeld te worden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de uitzendkracht, zonder voorafgaande toestemming van NB Personeelsdiensten, ter beschikking te stellen aan een derde en om de uitzendkracht vervolgens werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van deze derde. Een (rechts)persoon die in concernverhouding staat met de Opdrachtgever kan in dit verband eveneens als derde worden aangemerkt. Wanneer NB Personeelsdiensten deze toestemming verstrekt is zij gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen aan haar toestemming.
 3. Opdrachtgever kan de uitzendkracht enkel in te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht bepaalde en/of overeengekomen, wanneer NB Personeelsdiensten en de uitzendkracht daar vooraf schriftelijk mee hebben ingestemd.
 4. Opdrachtgever zal de uitzendkracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NB Personeelsdiensten, niet te werk stellen buiten Nederland. Wanneer NB Personeelsdiensten deze toestemming verstrekt is zij gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen aan haar toestemming.

Artikel 13: Arbeidsomstandigheden uitzendkrachten

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. Opdrachtgever verstrekt NB Personeelsdiensten op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s op de werkplek van de uitzendkracht en van de risico beperkende maatregelen. Opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en NB Personeelsdiensten verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. Indien de uitzendkracht schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van Opdrachtgever of de in artikel 11 lid 4 bedoelde derde, zal Opdrachtgever NB Personeelsdiensten hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, een schriftelijke rapportage van het voorval opstellen en aan NB Personeelsdiensten verstrekken. Indien wettelijk vereist zal Opdrachtgever bovendien de bevoegde instanties onverwijld van het voorval op de hoogte stellen. In de voornoemde rapportage wordt de toedracht van het voorval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade.
 3. Opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van Opdrachtgever of een derde, indien en voor zover Opdrachtgever en/of NB Personeelsdiensten daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien de uitzendkracht overlijdt, zal Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart NB Personeelsdiensten tegen elke aanspraak van de uitzendkracht of de in lid 4 bedoelde personen jegens NB Personeelsdiensten als werkgever van de uitzendkracht ter zake van dit in dit artikel
  bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door NB Personeelsdiensten gemaakte kosten.

Deel 3: Beloning

Artikel 14: Tarieven terbeschikkingstelling uitzendkrachten

 1. Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief is het uurtarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100% van het geldende salaris wordt uitbetaald. Indien een uitzendkracht recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger. Het vermelde tarief is exclusief de eventueel door NB Personeelsdiensten aan de uitzendkracht verschuldigde atv en overige kostenvergoedingen, tenzij anders is bepaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, wordt het
  tarief berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en de overige uren die op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst door NB Personeelsdiensten in rekening worden gebracht. Pauzes worden aan de uitzendkracht doorbetaald en aan Opdrachtgever doorberekend, indien het eigen personeel van Opdrachtgever ook recht heeft op doorbetaling van pauzes. Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden, de Opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de uitzendkracht gewerkt zijn als gevolg van ziekte, vakantie of een andere oorzaak die op grond van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 3. Het door Opdrachtgever aan NB Personeelsdiensten verschuldigde bedrag bestaat uit de optelsom van de tarieven over de normale uren, de eventuele toeslaguren, de eventuele atv, eventuele vergoedingen voor de diensten en overige (kosten)vergoedingen. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW in rekening gebracht.
 4. Indien op enig moment tijdens de Opdracht de toepasselijke beloningsregeling wijzigt stelt NB Personeelsdiensten de beloning van de uitzendkrachten en het tarief voor de resterende duur van de Opdracht opnieuw vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 5. Behalve in het in lid 4 bedoelde geval is NB Personeelsdiensten gerechtigd om de verschuldigde tarieven en (kosten)vergoedingen tijdens de Opdracht aan te passen in geval van en overeenkomstig:
 • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijziging van) de CAO, de voor de uitzendkracht geldende arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of (wijziging van) de inlenersbeloning;
 • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijzigingen in of ten gevolge van) wet- en- regelgeving, waaronder begrepen (de uitvoering van) de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift;
 • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid in verband met door NB Personeelsdiensten te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van uitzendkrachten.

Daarnaast is NB Personeelsdiensten gerechtigd haar tarieven jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI ’93 70-74).

 1. Iedere aanpassing van het tarief wordt zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 15: Betaling en facturering

 1. De facturering geschiedt aan de hand van een tijdsverantwoording. Deze tijdsverantwoording vindt doorgaans plaats via een digitaal portal, echter kan de tijdsverantwoording op andere wijze geschieden. Opdrachtgever krijgt een urenoverzicht aangeboden, opgemaakt uit de tijdsverantwoording aangeleverd door de uitzendkrachten.
 2. Het urenoverzicht dient opdrachtgever uiterlijk de maandag na de werkweek te controleren op juistheid en geeft opdrachtgever eventuele bezwaren direct door. Indien u dit niet tijdig doen gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het urenoverzicht.
 3. Verloning en facturering geschiedt wekelijks. Om de kosten van voorfinanciering in de hand te houden, hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 16: Tijdsverantwoording

 1. NB Personeelsdiensten zal haar facturen opstellen op basis van een door Opdrachtgever geaccordeerde tijdsverantwoording.
 2. NB Personeelsdiensten zal Opdrachtgever op de laatste dag
  van de werkweek per mail voorzien van een door de uitzendkracht opgestelde tijdsverantwoording. Opdrachtgever heeft tot het eind van de eerste werkdag na afloop van de werkweek (maandag 16:00 uur) om de tijdsverantwoording te accordering.
 3. Het niet tijdig reageren op de tijdsverantwoording zal beschouwd worden als een accordering door Opdrachtgever.

Indien en voor zover de uitzendkracht en Opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is NB Personeelsdiensten gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. Indien Opdrachtgever de tijdverantwoording - op andere dan de in lid 2 bedoelde wijze - aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording (tijdig) te controleren.

Artikel 17: Indienstneming uitzendkracht door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht.
 2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan te gaan, brengt NB Personeelsdiensten hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de uitzendkracht. NB Personeelsdiensten kan, voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van Opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de uitzendkracht.
 3. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.
 4. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die uitzendkracht - op basis van die Opdracht - 1300 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan NB Personeelsdiensten een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 1300 uren minus de - op basis van de Opdracht - reeds door die uitzendkracht gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW. Indien in een separate opdrachtbevestiging van de 1300 uren wordt afgeweken, gelden de uren die in de opdrachtbevestiging genoemd worden.
 5. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de Opdracht of - ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is - over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 6. Indien Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht eindigt de Opdracht tussen de Opdrachtgever en NB Personeelsdiensten met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 7. Indien Opdrachtgever met de uitzendkracht niet aansluitend, maar binnen 6 maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat Opdrachtgever de uitzendkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de uitzendkracht – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 8. NB Personeelsdiensten is gerechtigd om voor een uitzendkracht of voor specifieke groepen uitzendkrachten een afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen.

Kantoor Sittard

Lissabonlaan 2, 6135 LE Sittard
+31 (0) 46 - 434 00 20
info@nbpersoneel.nl

Kantoor Heerlen

Saroleastraat 60, 6411 LW Heerlen
+31 (0) 45 - 200 70 20
heerlen@nbpersoneel.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram